Een parkeerplaats die energie opwekt én mensen blij maakt

Om bij te dragen aan het Klimaatakkoord, zet de gemeente Heemstede in op zonnepanelen op daken en boven parkeerterreinen. Eén daarvan is het parkeerterrein bij sportpark Groenendaal. Changency organiseerde en begeleidde in opdracht van de gemeente Heemstede een participatief ontwerptraject.

Het doel was het komen tot een breed gedragen ontwerp voor een ‘zonneparking’ bij het sportpark. De wensen en ideeën van omwonenden, verenigingen en ondernemers werden niet alleen opgehaald, maar ook visueel gepresenteerd en vertaald naar drie scenario’s –  elk verschillend in thematiek en ambitieniveau.

Benadering
Change the process | Change the product


Opdrachtgever
Gemeente Heemstede, RES Noord-Hollandse Energieregio


Partners
What Design Can Do, Kennisland


Jaar
2022 –


Download

Onderzoeksverslag

Uitdaging

Hoe ontwerp je een parkeerplaats die energie opwekt én mensen blij maakt? En hoe combineer je…

…de installatie van zonnepanelen waarmee 200 huishoudens van energie kunnen worden voorzien, met andere ecologische opgaven, zoals: circulariteit, versterking van biodiversiteit en klimaatadaptatie?

Inzicht & strategie

Het parkeerterrein aan sportpark Groenendaal is feitelijk een publieke ruimte. Auto’s zijn er slechts te gast…

…Vooral in het weekend is het druk. Door de week staan er weinig auto’s geparkeerd. Met de aanleg van de zonneparking ontstaat er een kans om deze plek te transformeren tot een groene openbare ruimte, waar ontmoeten én gezond gedrag wordt gestimuleerd.

Creatieve aanpak

De aanpak van het actieonderzoek was vooral erop gericht de verbeelding bij de deelnemers te prikkelen. Wat zou je als omwonende…

…of gebruiker wensen op deze plek? Waarmee kun je duurzame opwek combineren? Ontwerpers en architecten speelden een belangrijke rol: ze inspireerden de deelnemers met innovatieve praktijkoplossingen en het visualiseren van ideeën. Samen kwamen we tot een (voorlopig) programma van eisen en drie mogelijke scenario’s.

Parkeerplaats sportpark Groenendaal
Uitnodiging voor startbijeenkomst
Impressie workshops
Impressie uitkomsten workshop 1
Impressie uitkomsten workshop 2
Onderzoeksverslag participatietraject

Uitvoering

Het participatietraject bestond uit een serie van acht interviews met experts en belanghebbenden, straatinterviews…

…met gebruikers van het sportpark (jong en oud) en drie ontwerpbijeenkomsten met bewoners, verenigingen, bedrijven en vertegenwoordigers van de gemeente Heemstede. Concreet leverden we een programma van eisen en wensen op, drie gevisualiseerde scenario’s en het onderzoeksverslag ‘Zes lessen over co-creatie in de energietransitie.’

Impact

Doel van het onderzoeksproject was inwoners, verenigingen en bedrijven rondom…

…sportpark Groenendaal betrokken te krijgen bij het ontwerp en de ontwikkeling van de zonneparking. Zo’n dertig mensen hebben meegedacht en meegetekend aan drie scenario’s en een programma van eisen en wensen. Inmiddels heeft de gemeente Heemstede opdracht gegeven voor een haalbaarheidsstudie van de wensen op basis van een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA). Eind 2023 worden de plannen voorgelegd aan de raad.

Over de opdrachtgever

Heemstede Duurzaam helpt bij het toekomstbestendig maken van…

….gemeente, wijken, woningen en bedrijven. Zo zorgen zij samen met inwoners en bedrijven voor een leefbaar en mooi Heemstede, nu en morgen.